2016-11-12

Kodeks postępowania

KODEKS POSTĘPOWANIA

w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza

w Stawiskach

 

Niniejszy Kodeks zawiera prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki i pracy, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym, kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania ich do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia.

Regulamin określa zasady współżycia uczniów, rodziców i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki dla rozwoju demokracji, samorządności, partnerstwa, tolerancji i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie warunków umożliwiających pełną realizację postanowień Kodeksu.

 

§ 1.

Prawa i obowiązki ucznia

UCZEŃ MA PRAWO DO

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK

1.    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2.    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;

3.    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

4.    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie naruszy tym dobra innych;

5.    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6.    korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

7.    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

8.    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

9.    składania skarg w przypadku naruszania praw dziecka;

10.              godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w konkursach, zawodach, przeglądach festiwalach;

11.              informacji o terminie i zakresie pracy klasowej; ich terminy musza być zapowiedziane i wpisane do dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem;

12.  nie więcej niż jednego w ciągu dnia sprawdzianu pisemnego, obejmującego zakres materiału przekraczającego trzy ostatnie tematy lekcyjne, a w ciągu tygodnia – max. trzech sprawdzianów; dopuszcza się odstępstwa od tych zasad po uzgodnieniu z klasą;

13.  poznania kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel;

14.  poznania kryteriów i zasad oceniania zachowania;

15.  oceniania zgodnego z obowiązującymi w szkole Zasadami Oceniania;

16.  poprawy oceny z przedmiotu zgodnie z zasadami przyjętymi w przedmiotowych zasadach oceniania;

17.  uczestniczenia we wszystkich wyjazdach organizowanych przez szkołę, pod warunkiem, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków;

18.  zorganizować dla siebie i swoich kolegów imprezy w dowolnej, zgodnej z przepisami formie pod warunkiem:

a)    zgłoszenia chęci organizacji imprezy na 5 dni przed jej terminem do dyrektora szkoły i uzyskania jego zgody,
b)    uzyskania zgody dwóch nauczycieli na sprawowanie opieki podczas trwania imprezy,
c)    impreza, a w szczególności dyskoteka nie będzie trwać dłużej niż do godziny 20 z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z dyrektorem szkoły i rodzicami.

19.  należeć do wybranej przez siebie organizacji, a w przypadku organizacji działającej poza szkołą – za wiedzą dyrektora szkoły;

20.  zachowywania tajemnicy korespondencji, danych personalnych oraz informacji osobistych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego

1.      uczęszczać na wszystkie zajęcia objęte programem nauczania i nie opuszczać ich bez uzasadnionej przyczyny;

2.      przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

3.      odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;

4.      dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów  (nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, nie namawia do tego innych);

5.      Przestrzegać zakazu rozpowszechniania treści ośmieszających, obscenicznych, obraźliwych i pornograficznych;

6.      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

7.      przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności;

8.      naprawiać wyrządzoną przez siebie krzywdę;

9.      poszanowania symboli narodowych, szkolnych, tworzenia i kultywowania tradycji szkoły;

10.  godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w indywidualnych kontaktach z innymi ludźmi;

11.  dbać o schludny wygląd i noszenia ustalonego dla szkoły stroju szkolnego, co warunkują wymogi noszenia stroju szkolnego;

12.  zmieniać obuwia na terenie szkoły;

13.  opuszczać klasopracownie w czasie przerw międzylekcyjnych;

14.  dbać o porządek otoczenia oraz wystrój klas i korytarzy szkolnych;

15.  aktywnego uczestnictwa w realizacji projektów edukacyjnych

16.  przygotować się do zajęć edukacyjnych, a w wypadku nieprzygotowania zgłasza fakt nauczycielowi zgodnie z Zasadami Oceniania;

17.  usprawiedliwiać swojej nieobecności w ciągu 14 dni od dnia powrotu do szkoły, przy czym usprawiedliwienie powinno być podpisane przez lekarza lub opiekunów prawnych;

18.  uzupełnić braki w wiadomościach, będące wynikiem nieobecności ucznia na zajęciach, w terminie uzgodnionym z nauczycielem;

19.  przestrzegać zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych własnych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły  ;

20.  przebywać w świetlicy szkolnej, gdy nie ma zajęć, chyba że został zwolniony z tego obowiązku na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna);

21.  oczekiwać na autobus szkolny w swojej miejscowości, w miejscu wyznaczonego przystanku, o określonej godzinie, po lekcjach – w świetlicy szkolnej

22.  słuchać poleceń osoby sprawującej opiekę w czasie dowozów oraz kierowcy autobusu, zachowywać zasady bezpieczeństwa, dbać o czystość autobusu i nie dewastować go;

23.  wysiąść na przystanku docelowym, tj. przy szkole, a w drodze powrotnej – najbliżej swego miejsca zamieszkania

24.  przestrzegać regulaminów szkolnych (np. świetlicy, biblioteki);

25.  zwrócić wypożyczone w bibliotece szkolnej książki w wyznaczonym terminie;

26.  w czasie wyjazdów wykonywać polecenie kierownika wycieczki i w szczególności stosować się do regulaminu wycieczek;

27.  szanować otaczające środowisko, nie niszczyć roślin, nie dręczyć i nie zabijać zwierząt;

28.  przekazywać rodzicom wszystkie informacje, powiadomienia oraz wezwania zarówno pisemne, jak i ustne, do których przekazania został zobowiązany przez dyrektora, wychowawcę klasy lub nauczyciela;

29.  pełnić dyżur szkolny w terminie w wyznaczonym terminie.

 

§ 2.

Nagrody i kary

NAGRODY

KARY

 

1.             Za wzorową i przykładną postawę oraz wysokie wyniki w nauce uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

1)       pochwały wychowawcy na forum klasy;

2)       pochwały dyrektora szkoły na apelu wobec uczniów i Rady Pedagogicznej;

3)       nagrody rzeczowej, dyplomu uznania lub pucharu;

4)       listu pochwalnego do rodziców;

5)       świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem;

6)       inne nagrody, np. wycieczki i wyjazdy.

 

2.             Nagrodę za wysokie wyniki w nauce otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią 4,75 ocen i wyżej z przedmiotów objętych obowiązkowym nauczaniem.

3.             Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje się na wniosek:

1)        Samorządu Uczniowskiego;

2)        wychowawcy klasy;

3)        nauczyciela przedmiotu;

4)        dyrektora szkoły;

5)        Rady Pedagogicznej;

 

1.      Uczeń podlega karze:

1)      za nieprzestrzeganie ustalonego porządku, zarządzeń osób, instytucji uprawnionych do ich wydawania;

2)      za zachowanie uwłaczające godności ucznia, wysoce demoralizujące młodzież szkolna.

2. Kara może być udzielona w formie:

1)        upomnienia wychowawcy klasy na forum klasy;

2)        nagany wychowawcy klasy na forum klasy;

3)        upomnienia dyrektora w obecności wychowawcy klasy;

4)        nagany dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej na apelu szkolnym;

5)        obniżenia oceny ze sprawowania;

6)        odsunięcia od udziału w imprezach szkolnych;

7)        przeniesienia do innej klasy;

8)        przeniesienia do innej szkoły;

9)        zawieszenie w prawach ucznia lub skreślenia z listy ucznia.

10)    powiadomienie policji w wypadku czynów o znamionach przestępstwa;

11)    wystąpienie z wnioskiem do sądu dla nieletnich.

4.      Kary udzielone są na wniosek:

1)       wychowawcy klasy;

2)       Samorządu Uczniowskiego;

3)       nauczycieli przedmiotów;

4)       dyrektora szkoły;

5)       Rady Pedagogicznej.

 

 

FORMY POMOCY UDZIELANE UCZNIOM PRZEJAWIAJĄCYM ZACHOWANIE NEGATYWNE

1.             Rozmowa z uczniem przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę lub dyrektora szkoły.

2.             Skierowanie na rozmowę z pedagogiem szkolnym.

3.             Zawiadomienie rodziców (opiekunów) o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

4.             Skierowanie ucznia do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

5.             Skłonienie ucznia do analizy własnego postępowania i zobowiązanie do respektowania zasad współżycia w szkole.

6.             Zobowiązanie ucznia do naprawienia szkód moralnych i rzeczowych spowodowanych niewłaściwym postępowaniem.

7.             Uzyskanie poręczenia od samorządu klasowego lub szkolnego.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

1.             Uczeń ma prawo odwołania się od wymierzonej kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni lub w przypadku braku rozstrzygnięcia w obrębie szkoły – za pośrednictwem rodziców do organów pozaszkolnych w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2.             Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się osobiście, ustnie lub pisemnie, poprzez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, wychowawcę, a także Rzecznika Praw Ucznia

3.             Dyrektor szkoły ma obowiązek ustosunkowania się do odwołania w ciągu 14 dni od jego wniesienia.

 

§ 3.

Prawa i obowiązki nauczycieli

NAUCZYCIEL MA PRAWO DO:

NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK DO:

1.      wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej;

2.      ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym;

3.      kontrolowania i oceniania zeszytu uczniowskiego;

4.      wyboru programu nauczania i podręcznika niezbędnego w realizacji materiału;

5.      ewaluacji zasad oceniania;

6.      decydowania w sprawie bieżącej i okresowej oceny postępów uczniów;

7.      korzystania z pomocy metodycznej i merytorycznej dyrektora, metodyka, poradni, innych nauczycieli.

1.      poprzez odpowiedni dobór form i metod pracy ułatwić uczniom dotarcie do istoty realizowanych zagadnień i motywować ich aktywność w osiągnięciu założonych celów;

2.      obowiązek przygotować niezbędne środki dydaktyczne wywołujące aktywność poznawczą lub ruchową uczniów oraz bezpieczne użytkowanie;

3.      poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem uczniów, rodziców, dyrekcję szkoły o decyzji dotyczącej wyboru podręcznika i zeszytu ćwiczeń;

4.      zapoznać uczniów z Zasadami Oceniania gimnazjum;

5.      systematyczne wystawiać oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym, z zachowaniem rzetelności i sprawiedliwości oraz informowanie rodziców o ocenie, a szczególnie o zagrożeniach dotyczących promocji;

6.      informować rodziców o postępach edukacyjnych i zachowaniu ich dziecka;

7.      rozpoznać potrzeby edukacyjne uczniów;

8.      informować uczniów o terminie i zakresie sprawdzianu czy pracy klasowej;

9.      sprawdzić prace kontrolne w terminie 14 dni od ich napisania (licząc efektywny czas zajęć edukacyjnych);

10.  umożliwić poprawę ocen cząstkowych zgodnie z przyjętymi Zasadami Oceniania;

11.  pomagać uczniom pokonywać trudności edukacyjne i wspierać ich w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań,

12.  przeciwdziałać przemocy, agresji i uzależnieniom;

13.  zapewnić bezpieczeństwo uczniom na swoich zajęciach edukacyjnych i wychowawczych prowadzonych przez siebie oraz na przerwach zgodnie z harmonogramem dyżurów;

14.  nieopuszczania klasopracowni w czasie lekcji;

15.  przed opuszczeniem klasopracowni nauczyciel ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły przez dyżurnego o zaistniałej sytuacji;

16.  jako wychowawca sprawować opiekę, nieść pomoc, inspirować do działań zespołowych, prowadzić działania wychowawcze i profilaktyczne we współpracy z rodzicami, dyrekcją  szkoły i pedagogiem, organizować zabawę i wypoczynek zgodnie z przyjętymi zasadami.

 

 

 

 

 

 

 

§ 4.

Prawa i obowiązki innych pracowników szkoły niebędących nauczycielami

1.             Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami mają obowiązek wypełniania wszystkich zadań wynikających z zakresu czynności pracowników.

2.             Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły.

3.             Pracownicy niebędący nauczycielami mają obowiązek powiadomić dyrektora szkoły o wszystkich zdarzeniach naruszenia regulaminu szkoły.

 

§ 5.

Prawa i obowiązki rodziców

RODZIC MA PRAWO

RODZIC MA OBOWIĄZEK

1.      wiedzieć o wszystkich faktach dotyczących ich dziecka;

2.      kontaktować się z każdym nauczycielem w uzgodnionym terminie;

3.      kontaktować się z każdym nauczycielem celem uzyskania szczegółowych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;

4.      do trzech wywiadówek w ciągu roku szkolnego;

5.      uczestniczyć we wszystkich zajęciach otwartych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę z wyjątkiem tych, w których liczba uczestników jest ograniczona, np. wyjazdy itp.;

6.      poznać wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów i ZO;

7.      uzyskać uzasadnienia wystawionej ich dziecku oceny;

8.      odwołać się od wystawionej ich dziecku oceny, przyznanej kary do organów szkoły (dyrekcja szkoły, SU) i organów pozaszkolnych w trybie  i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

1.      dbać o dobre imię szkoły i swoją postawą podnosić jej autorytet

2.      uczestniczyć we wszystkich zebraniach rodziców;

3.      finansowo lub rzeczowo zadośćuczynić za szkody materialne poczynione przez dziecko;

4.      sprawować wraz z nauczycielem opiekę nad młodzieżą szkolną podczas dyskotek, wycieczek i wyjść poza teren szkoły;

5.      skontaktować się z nauczycielem niezwłocznie po wezwaniu przez pracownika pedagogicznego szkoły, a gdy tego wymaga sytuacja określona przez wzywającego, stawić się osobiście w szkole w ciągu trzech dni od otrzymania wezwania.

 

 

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

1.      Postanowienia niniejszego Regulaminu może zmienić Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 swego składu na wniosek:

1)      Członków Rady Pedagogicznej;

2)      Samorządu Uczniowskiego;

3)      rodziców - poparty podpisami co najmniej 10 osób;

4)      uczniów - poparty podpisami co najmniej 20 osób.

 

 

 

Kodeks Postępowania przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się