2016-11-12

Procedura badania osiągnięć

PROCEDURA

BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW GIMNAZJUM

Podstawa prawna
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 1996 r. Nr 67 poz. 392 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do prawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. 2004 r. Nr 89, poz. 845)


1. Badanie osiągnięć uczniów przeprowadza się na początku klasy pierwszej w formie sprawdzianów diagnostycznych, a w dalszym toku nauczania w formie egzaminów próbnych i egzaminu gimnazjalnego.
2.   Badanie przeprowadza dyrektor lub osoby powołane przez dyrektora.
3. Nauczyciel przygotowuje zestaw materiałów potrzebnych do badania (kartoteka testu/sprawdzianu, test/sprawdzian, klucz odpowiedzi testu/sprawdzianu), dyrektor szkoły akceptuje sprawdzian.
4.   Prace uczniów mogą być kodowane i sprawdzane przez nauczycieli odpowiednich specjalności.
5.   Badaniem obejmuje się wiedzę i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych w trzech częściach:
a)    humanistycznej
b)    matematyczno-przyrodniczej
c)    języka obcego nowożytnego.
6.   Od roku 2011/2012 wyniki egzaminacyjne będą przedstawiane w sześciu zakresach:
a)    język polski
b)    historia i wiedza o społeczeństwie
c)    matematyka
d)    przedmiotów przyrodniczych
e)    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
f)     języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.
7.   Badania przeprowadza się we wszystkich klasach.

Procedura przyjęta do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się