2016-11-12

Procedura badania osiągnięć

PROCEDURA

BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW GIMNAZJUM

Podstawa prawna
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 1996 r. Nr 67 poz. 392 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do prawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. 2004 r. Nr 89, poz. 845)


1. Badanie osiągnięć uczniów przeprowadza się na początku klasy pierwszej w formie sprawdzianów diagnostycznych, a w dalszym toku nauczania w formie egzaminów próbnych i egzaminu gimnazjalnego.
2.   Badanie przeprowadza dyrektor lub osoby powołane przez dyrektora.
3. Nauczyciel przygotowuje zestaw materiałów potrzebnych do badania (kartoteka testu/sprawdzianu, test/sprawdzian, klucz odpowiedzi testu/sprawdzianu), dyrektor szkoły akceptuje sprawdzian.
4.   Prace uczniów mogą być kodowane i sprawdzane przez nauczycieli odpowiednich specjalności.
5.   Badaniem obejmuje się wiedzę i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych w trzech częściach:
a)    humanistycznej
b)    matematyczno-przyrodniczej
c)    języka obcego nowożytnego.
6.   Od roku 2011/2012 wyniki egzaminacyjne będą przedstawiane w sześciu zakresach:
a)    język polski
b)    historia i wiedza o społeczeństwie
c)    matematyka
d)    przedmiotów przyrodniczych
e)    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
f)     języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.
7.   Badania przeprowadza się we wszystkich klasach.

Procedura przyjęta do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010 r.