2016-11-12

Procedura postępowania z uczniem używającym telefonów komórkowych

PROCEDURA    

POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM UŻYWAJĄCYM TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEBĘDĄCYCH WASNOŚCIĄ SZKOŁY
 

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy przez przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 6, poz. 68,69 z późn. zm.)


1.    Nauczyciel ma prawo odebrać w/w sprzęt uczniowi, który używa go na terenie szkoły.
2.    Nauczyciel przekazuje sprzęt wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły.
3.    O zaistniałej sytuacji wychowawca zawiadamia rodziców.
4.    Zatrzymany sprzęt mogą odebrać wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni.
5.  W przypadku, gdy uczeń odmówi oddania sprzętu, nauczyciel powiadamia wychowawcę, dyrektora i rodziców (prawnych opiekunów).
6.   W przypadku podejrzenia, że nauczyciel został sfilmowany lub nagrany przez ucznia, dyrektor zawiadamia rodzica i policję w celu wyjaśnienia sprawy.
7.    Uczniowi używającemu w/w urządzeń obniża się ocenę zachowania o jeden stopień.

Procedura przyjęta do realizacji uchwalą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010 r.