2016-11-12

Procedura realizacji projektu edukacyjnego

PROCEDURA
REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy przez przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).


Postanowienia ogólne
1.    Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
2.    Udział ucznia w projekcie ma wpływ na jego ocenę zachowania.
3.    Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
4.    Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter: przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.
5.    Tematyka projektu może być związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum bądź wykraczać poza te treści.
6.    Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Role nauczycieli
1.    Dyrektor szkoły
a)    jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole;
b)    w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego;
c)    wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu realizacji projektów edukacyjnych;
d)    w porozumieniu z radą pedagogiczną może powołać szkolnego koordynatora projektów;
2.    Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:
a)    udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;
b)    zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole;
c)    przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;
d)    monitorowanie stanu realizacji projektów;
e)    upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;
f)    nadzór nad dokumentacją projektów;
g)    organizację publicznej prezentacji projektów;
h)    podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego;
3.    Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:
a)    wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;
b)    omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;
c)    przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;
d)    przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
    instrukcja realizacji danego projektu;
    karty projektu;
    karty samooceny ucznia;
    karty oceny projektu;
    karty oceny prezentacji projektu;
    sprawozdaniem z realizacji projektu;
e)    czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;
f)    organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;
g)    pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;
h)    motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
i)    pomoc w prezentacji projektu;
j)    ocena projektu;
k)    komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;
l)    koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.
4.    Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:
a)    prowadzenia konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;
b)    czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;
c)    sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;
d)    prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;
e)    współpracy z opiekunem projektu i szkolnym koordynatorem projektów;
f)    ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana;
g)    udziału w ustaleniu oceny ucznia projektu, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły;
h)    udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.


5.    Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
a)    poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
b)    prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:
- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
- przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom (prawnym opiekunom);
c)    komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
d)    prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

Zadania uczniów
1.    Uczniowie realizują projekty edukacyjne indywidualnie, w parach lub w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 3 – 6 osób.
2.    System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:
a)    losowy,
b)    poprzez dobór samodzielny uczniów,
c)    poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.
3.    Wybór tematyki projektu następuje po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.
4.    Wspólnie z opiekunem projektu następuje omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole.
5.    Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.
6.    Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.
7.    Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.
Działania projektowe
I.    Wybór tematu projektu.
1.    Do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają ich temat przewodni.
2.    Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej.
3.    W terminie do 1 września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, nauczyciele wspólnie ustalają zestaw projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym, określając również typy projektów ( np. badawczy, lokalnego działania).
4.    Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub międzyoddziałowo, bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo.
5.    Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować, w terminie do końca września.
II.    Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.
1.    Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.
2.    Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.
3.    Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.
III.    Wykonanie zaplanowanych działań.
1.    Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca maja danego roku szkolnego.
2.    Szkolny opiekun projektu wraz z innymi nauczycielami do końca maja uzgadniają formułę prezentacji projektów.
3.    Uczniowie dokonują samooceny projektu.
4.    Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.
IV.    Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
1.    Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie w formie przyjętej przez szkołę.
2.    Prezentacja projektów edukacyjnych odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku szkolnego.
3.    Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.
V.    Ocena projektu.
1.    Podczas publicznej prezentacji projektów dokonuje się ich oceny.
2.    Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.
3.    Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.
4.    Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył / nie uczestniczył w realizacji projektu.
5.    Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.
6.    Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
7.    W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
8.    Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zawierają zasady oceniania przedmiotowego i szkolnego.
9.    Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.
10.    Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów.

Ustalenia dodatkowe
1.    Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
2.    Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
3.    Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
4.    Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.
5.    W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują, z którego projektu gimnazjum ma zawrzeć informację na świadectwie ukończenia gimnazjum.
6.    Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

Procedura przyjęta do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się