2016-11-12

Procedura wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych

PROCEDURA WYKORZYSTANIA
WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy przez przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 r. Nr 4, poz. 17)


Definicja
Egzamin gimnazjalny dla młodzieży przeprowadzany jest w ostatnim roku nauki, w kwietniu (w terminie ustalonym przez dyrektora CKE) z udziałem niezależnych obserwatorów i obejmuje:
a.    w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
b.    w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
c.    w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego
ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Cele
Usprawnienie procesu wykorzystywania wyników egzaminu gimnazjalnego do stałego podnoszenia jakości pracy szkoły.

1.    Dyrektor po zapoznaniu się z raportem otrzymanym z OKE zleca odpowiednim osobom (liderom zespołów przedmiotowych) przygotowanie prezentacji wyników.
2.    Nauczyciele na spotkaniach zespołów przedmiotowych dokonują szczegółowej analizy wszystkich zadań i wyciągają właściwe wnioski do dalszej pracy.
3.    Nauczyciele, w razie niskiego wyniku, konstruują program naprawczy.
4.    Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych wdrażają w/w program w czasie pracy dydaktycznej.
5.    W czasie spotkań zespołów przedmiotowych nauczyciele realizują zadania mające na celu podniesieniu poziomu nauczania.
6.    Nauczyciele dokonują porównań wyników egzaminów z poprzednich lat badając przyrost wiedzy i umiejętności uczniów w naszej szkole, powiecie, województwie, kraju.Procedura przyjęta do realizacji uchwalą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się