2016-11-12

Procedura wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych

PROCEDURA WYKORZYSTANIA
WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy przez przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 r. Nr 4, poz. 17)


Definicja
Egzamin gimnazjalny dla młodzieży przeprowadzany jest w ostatnim roku nauki, w kwietniu (w terminie ustalonym przez dyrektora CKE) z udziałem niezależnych obserwatorów i obejmuje:
a.    w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
b.    w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
c.    w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego
ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Cele
Usprawnienie procesu wykorzystywania wyników egzaminu gimnazjalnego do stałego podnoszenia jakości pracy szkoły.

1.    Dyrektor po zapoznaniu się z raportem otrzymanym z OKE zleca odpowiednim osobom (liderom zespołów przedmiotowych) przygotowanie prezentacji wyników.
2.    Nauczyciele na spotkaniach zespołów przedmiotowych dokonują szczegółowej analizy wszystkich zadań i wyciągają właściwe wnioski do dalszej pracy.
3.    Nauczyciele, w razie niskiego wyniku, konstruują program naprawczy.
4.    Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych wdrażają w/w program w czasie pracy dydaktycznej.
5.    W czasie spotkań zespołów przedmiotowych nauczyciele realizują zadania mające na celu podniesieniu poziomu nauczania.
6.    Nauczyciele dokonują porównań wyników egzaminów z poprzednich lat badając przyrost wiedzy i umiejętności uczniów w naszej szkole, powiecie, województwie, kraju.Procedura przyjęta do realizacji uchwalą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010 r.