2016-11-12

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

1.    Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice (prawni opiekunowie) uczniów.
2.    Jednorazowo można wypożyczać dwie książki (w tym jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.
3.    Każdy czytelnik wypożycza książki tylko dla siebie – przekazywanie książki innej osobie jest zabronione.
4.    Książek nie należy przetrzymywać.
5.    Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a nauczyciel bibliotekarz nie ma na nią innych zamówień, może uzyskać prolongatę na dalszy okres.
6.    Uczeń przygotowujący się do konkursów i olimpiad ma prawo wypożyczania niezbędnej do nauki ilości książek.
7.    Książki należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się do bibliotekarza.
8.    W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić (bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem).
9.    Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
10.    W przypadku nie zwrócenia książek nauczyciel – bibliotekarz powiadamia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w celu uregulowania należności finansowych za nie zwróconą książkę.
11.    Niezwrócenie książek w określonym terminie bądź nieuregulowanie należności finansowych traktowane jest jako ich przywłaszczenie i podlega karze zgodnie z art. 278 § 3 Kodeksu Karnego.
12.    Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami.


Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010 r.
Zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski dnia 17.11.2010 r.