2016-11-12

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

1.    Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice (prawni opiekunowie) uczniów.
2.    Jednorazowo można wypożyczać dwie książki (w tym jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.
3.    Każdy czytelnik wypożycza książki tylko dla siebie – przekazywanie książki innej osobie jest zabronione.
4.    Książek nie należy przetrzymywać.
5.    Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a nauczyciel bibliotekarz nie ma na nią innych zamówień, może uzyskać prolongatę na dalszy okres.
6.    Uczeń przygotowujący się do konkursów i olimpiad ma prawo wypożyczania niezbędnej do nauki ilości książek.
7.    Książki należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się do bibliotekarza.
8.    W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić (bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem).
9.    Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
10.    W przypadku nie zwrócenia książek nauczyciel – bibliotekarz powiadamia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w celu uregulowania należności finansowych za nie zwróconą książkę.
11.    Niezwrócenie książek w określonym terminie bądź nieuregulowanie należności finansowych traktowane jest jako ich przywłaszczenie i podlega karze zgodnie z art. 278 § 3 Kodeksu Karnego.
12.    Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami.


Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010 r.
Zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski dnia 17.11.2010 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się