2016-11-12

Regulamin działań interwencyjnych

REGULAMIN
DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH
w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

 

W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej ustala się co następuje:

 1. Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez niego obowiązujących w szkole zasad.
 2. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia, np. w związku z używaniem przez niego narkotyków lub piciem alkoholu, szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną (np. wzywane jest pogotowie).
 3. Policja jest wzywana w przypadku:
  a)     znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych;
  b)     gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne;
  c)     gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób;
  d)     kradzieży lub innych wykroczeń.
 4. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że uczeń jest na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, przedstawiciele szkoły podejmują następujące działania:
  a)     zapewniają uczniowi opiekę medyczną;
  b)     bezzwłocznie zawiadamiają rodziców;
  c)     ustalają najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami;
  d)     prowadzą rozmowę z uczniem;
  e)     prowadzą rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkolą oraz możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej;
  f)     uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do zaprzestania używania substancji psychoaktywnych i przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania;
  g)     nadzór nad wypełnianiem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i przedstawiciel szkoły;
  h)     rodzicom uczniów mających poważniejsze problemy związane z używaniem lub nadużywaniem substancji psychoaktywnych szkoła proponuje współpracę z odpowiednią placówką specjalistyczną.
 5. W każdym przypadku rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez ucznia obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca wychowawcy klasy z rodzicami ucznia.
 6. Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji psychoaktywnych przez ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem:
  a)     zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły;
  b)     zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.
 7. W klasie ucznia bądź uczniów, u których ujawniono problem związany z używaniem substancji psychoaktywnych są prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne.
 8. Powyższe działania interwencyjne są prowadzone przez specjalnie przeszkolonych pracowników szkoły.  Regulamin przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010r.