2016-11-12

Regulamin działań interwencyjnych

REGULAMIN
DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH
w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

 

W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej ustala się co następuje:

 1. Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez niego obowiązujących w szkole zasad.
 2. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia, np. w związku z używaniem przez niego narkotyków lub piciem alkoholu, szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną (np. wzywane jest pogotowie).
 3. Policja jest wzywana w przypadku:
  a)     znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych;
  b)     gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne;
  c)     gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób;
  d)     kradzieży lub innych wykroczeń.
 4. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że uczeń jest na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, przedstawiciele szkoły podejmują następujące działania:
  a)     zapewniają uczniowi opiekę medyczną;
  b)     bezzwłocznie zawiadamiają rodziców;
  c)     ustalają najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami;
  d)     prowadzą rozmowę z uczniem;
  e)     prowadzą rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkolą oraz możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej;
  f)     uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do zaprzestania używania substancji psychoaktywnych i przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania;
  g)     nadzór nad wypełnianiem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i przedstawiciel szkoły;
  h)     rodzicom uczniów mających poważniejsze problemy związane z używaniem lub nadużywaniem substancji psychoaktywnych szkoła proponuje współpracę z odpowiednią placówką specjalistyczną.
 5. W każdym przypadku rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez ucznia obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca wychowawcy klasy z rodzicami ucznia.
 6. Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji psychoaktywnych przez ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem:
  a)     zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły;
  b)     zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.
 7. W klasie ucznia bądź uczniów, u których ujawniono problem związany z używaniem substancji psychoaktywnych są prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne.
 8. Powyższe działania interwencyjne są prowadzone przez specjalnie przeszkolonych pracowników szkoły.  Regulamin przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się