2016-11-12

Regulamin organizowania wycieczek klasowych i szkolnych

REGULAMIN ORGANIZOWANIA
WYCIECZEK KLASOWYCH I SZKOLNYCH
w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

 

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz.67),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz.102),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających  w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( Dz. U. Nr 57, poz.358),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.  o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001r.Nr 55, poz. 578),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. U. Nr 145, poz. 1624),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69),

  

§ 1.
ZASADY OGÓLNE

1.    Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
2.    Cele krajoznawstwa i turystyki szkolnej:
a)    poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
b)    poznawanie kultury i języka innych państw,
c)    poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego,
d)    wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
e)    upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
f)    podnoszenie sprawności fizycznej,
g)    upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
h)    przeciwdziałanie patologii społecznej,
i)    poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
3.    Krajoznawstwo i turystyka szkolna może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
4.    Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
5.    W wycieczkach turystyczno- krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 
6.    Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie:
1)    celu wycieczki,
2)    trasy,
3)    harmonogramu,
4)    regulaminu zachowania uczniów w czasie wycieczki.
7.    Udział uczniów w wycieczkach i imprezach za wyjątkiem przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów. Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki.
8.    Uczestnicy wycieczki, imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej- ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
9.    Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, liczbę uczestników, imię i nazwisko kierownika, liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.
10.    Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy  zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wycieczki /imprezy/ wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
11.    Zawiadomienie zawiera w szczególności:
1)    nazwę kraju,
2)    czas pobytu,
3)    program pobytu,
4)    imię i nazwisko kierownika i opiekunów,
5)    listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
12.    Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.
13.    Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.


§ 2.
RODZAJE WYCIECZEK:

1.    Wycieczki przedmiotowe - realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
2.    Wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
3.    Imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
4.    Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
5.    Imprezy wyjazdowe- związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.


§ 3.
ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

1.    Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form wypoczynku.
2.    Kierownik wycieczki lub imprezy:
1)    opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2)    opracowuje regulamin i  zapoznaje z nim uczestników,
3)    zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
4)    zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
5)    określa zadania opiekunów w realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom,
6)    organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
7)    dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
8)    nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek, oraz apteczkę pierwszej pomocy,
9)    dysponuje środkami finansowymi na organizację wycieczki lub imprezy,
10)    dokonuje posumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

§ 4.
FINANSOWANIE WYCIECZEK

1.    Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków rady rodziców lub innych źródeł / sponsorów/
2.    Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
3.    Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
4.    Kierownik wycieczki i opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezach.
5.    Kierownik wycieczki  odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.
6.    Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik wycieczki, dowodami finansowymi są rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione podmioty gospodarcze- w wyjątkowych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i wszystkich opiekunów.

§ 5.
ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ TURYSTYCZNYCH

1.    Zgodę na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
2.    Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma się odbyć podczas lekcji danego przedmiotu należy trzy dni wcześniej zgłosić dyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły.
3.    Na tydzień przed rozpoczęciem wycieczki/ imprezy/ jej kierownik jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia wypełnioną kartę wycieczki i listę uczestników.
4.    Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły  lub placówki  o liczbie uczniów pozostających pod opieką jednego opiekuna decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczestników, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać.
5.    Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wycieczek i imprez proponuje się przyjęcie następujących zasad:
1)    Jeden opiekun na 30 osób na wycieczce na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła,
2)    Jeden opiekun na 15 osób, przy wyjściu lub wyjeździe autobusem poza miejscowość, w której jest siedziba szkoły,
3)    Jeden opiekun na 10 osób na wycieczkach górskich,
4)    Jeden opiekun na 7 osób na wycieczkach rowerowych,
5)    Jeden opiekun na 10 osób przy przejazdach kolejowych;
Ustalając liczbę opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne.
6.    Zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m. n. p. m. bez udziału wykwalifikowanego przewodnika.
7.    W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i posiadają kartę rowerową- długość trasy nie może przekroczyć 50 km dziennie.
8.    Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej  uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania w razie nieszczęśliwego wypadku.
9.    Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
10.    Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach.
11.    Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
12.    Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieką rodziców.

§ 6.
DOKUMENTACJA WYCIECZKI

1.    Karta wycieczki z harmonogramem.
2.    Lista uczestników.
3.    Pisemne zgody rodziców/przechowuje kierownik wycieczki/.
4.    Regulamin wycieczki.
5.    Rozliczenie finansowe wycieczki/ imprezy/, potwierdzone rachunkami, fakturami, biletami wstępu - należy je złożyć w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia u dyrektora szkoły.


§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora szkoły.
2.    Listę tych uczniów wychowawca klasy dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
3.    W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
4.    Wobec uczestników wycieczki, którzy nie przestrzegają regulaminu i przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartymi w zasadach oceniania szkoły.

Regulamin przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się