2016-11-12

Regulamin rady pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1.
1.    Niniejszy regulamin określa strukturę, formy pracy i organizację Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach oraz zadania jej przewodniczącego i członków.
2.    Ilekroć w regulaminie mowa o:
1)    szkole, należy przez to rozumieć Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach;
2)    statucie szkoły, należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach;
3)    radzie, należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach;
4)    zespołach, należy przez to rozumieć zespoły Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach;
5)    regulaminie, należy przez to rozumieć regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach;
6)    przewodniczącym, należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.


Rozdział 2
Skład i struktura rady


§ 2.
W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole jako jej członkowie oraz dyrektor szkoły jako jej przewodniczący.

§ 3.
1.    Rada wykonuje swoje zadania i realizuje uprawnienia na zebraniach plenarnych oraz poprzez działalność zespołów.
2.    W strukturze rady działają stale zespoły:
1) zespół matematyczno-przyrodniczy;
2) zespół przedmiotów humanistycznych
3) zespół języków obcych;
4) zespół wychowania fizycznego;
5) zespół wychowawczy.
3.    Rada może powoływać doraźne zespoły lub komisje zadaniowe.
4.    Pracą zespołu kieruje jej przewodniczący.
5.    Zespoły składają radzie sprawozdania ze swojej działalności i formułują propozycje wniosków do dalszej pracy.


Rozdział 3
Prawa i obowiązki przewodniczącego


§ 4.
1.    Przewodniczący rady ma prawo:
1)    zgłaszania wniosków i uwag;
2)    zgłaszania projektów uchwał i opinii;
3)    usprawiedliwiania nieobecności członka rady na zebraniu rady.
2.    Przewodniczący rady jest zobowiązany do:
1)    przygotowania i prowadzenia zebrań rady;
2)    powiadamiania wszystkich członków rady o terminach i porządku zebrania na 7 dni przed terminem posiedzenia;
3)    realizacji uchwał rady;
4)    dbania o miłą atmosferę w radzie i należyte współdziałanie wszystkich jej członków;
5)    dbania o autorytet rady.

Rozdział 4
Prawa i obowiązki członków


§ 5.

1.    Członkowie rady mają prawo do:
1)    zgłaszania wniosków do dalszej pracy szkoły i uwag dotyczących uchwal, opinii;
2)    zgłaszania projektów uchwal i opinii;
3)    wnoszenia uwag i wniosków do porządku zebrań.
2.    Członkowie rady mają obowiązek:
1)    czynnego uczestnictwa w zebraniach plenarnych rady i pracy jej zespołów;
2)    realizowania uchwał rady, nawet tych do których zgłaszali zastrzeżenia;
3)    współtworzenia przyjaznej atmosfery w radzie oraz zgodnego współdziałania wszystkich jej członków;
4)    przestrzegania prawa oświatowego.


Rozdział 5
Organizacja pracy Rady


§ 6.

1.    Rada pracuje według rocznego harmonogramu swojej pracy ustalonego na jej pierwszym zebraniu plenarnym w danym roku szkolnym.
2.    Na wniosek nauczyciela dyrektor może zebrać Radę w trybie nadzwyczajnym.
3.    Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.
4.    W zebraniach plenarnych rady lub określonych punktach ich porządku mogą uczestniczyć zaproszeni przez przewodniczącego goście.


§ 7.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora szkoły zebrania plenarne prowadzi wyznaczony przez niego nauczyciel.

Rozdział 6
Tryb zgłaszania i opiniowania projektów uchwał


§ 8.
1.    Projekt uchwały w formie odrębnego dokumentu przygotowuje przewodniczący lub upoważniony przez przewodniczącego członek Rady albo specjalnie do tego celu powołana komisja.
2.    Projekt uchwały powinien znajdować się do dyspozycji przewodniczącego na dzień przed planowanym terminem spotkania.
3.    Projekt uchwały opiniuje Rada Pedagogiczna zwołana przez przewodniczącego.

Rozdział 7
Ustalenia rady pedagogicznej


§ 9.
1.    Rada podejmuje uchwały i wydaje opinie w sprawach określonych w §8. Statutu Szkoły.
2.    Rada zatwierdza wnioski do dalszej pracy szkoły.


§ 10.
1.    Głosowanie nad przyjęciem uchwał, opinii i wniosków może być jawne lub tajne.
2.    Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
3.    Rada pedagogiczna może ustalić przeprowadzenie glosowania tajnego.
4.    Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez radę komisja skrutacyjna na przygotowanych kartach do głosowania.


Rozdział 8
Dokumentowanie pracy rady

§ 11.
1.    Podstawowym dokumentem działalności rady jest księga protokołów.
2.    Opieczętowana i podpisana przez dyrektora szkoły księga protokołów ma ponumerowane strony i jest opatrzona klauzulą: Księga zawiera ...... stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach od dnia ...... do dnia .......
3.    Do księgi protokołów wpisuje się protokoły ze wszystkich zebrań plenarnych rady.
4.    Księgę protokołów udostępnia się, w gabinecie dyrektora, członkom rady i pracownikom nadzoru pedagogicznego.
5.    Zespoły rady prowadzą odrębne protokoły swoich zebrań.


§ 12.
1.    Uchwały rady są zapisywane w księdze uchwał, która stanowi integralną część księgi protokołów.
2.    Obowiązuje następujący schemat zapisu uchwały rady:
1)    numer uchwały;
2)    nazwę rady pedagogicznej;
3)    datę podjęcia uchwały;
4)    podstawę prawną;
5)    treść uchwały (w tym kto ją wykonuje);
6)    datę wejścia w życie uchwały;
7)    podpis przewodniczącego rady pedagogicznej.

§13.
1.    Zebrania rady są protokołowane.
2.    Wyznaczony przez przewodniczącego protokolant sporządza protokół z zebrania rady w terminie 14 dni od jej posiedzenia.
3.    Obowiązuje następujący schemat protokołu z zebrania rady:
1)    tytuł;
2)    ustalenia formalne (ilu członków rady brało udział w posiedzeniu, inne zaproszone osoby, ustalenie quorum do podejmowania uchwał);
3)    przebieg obrad(osoba prowadząca, przyjęcie porządku obrad, zapis treści obrad i przyjętych rozstrzygnięć);
4)    zapis końcowy;
5)    podpisy.
4.    Dyskusje członków rady zapisywane są jako główne tezy.
5.    W protokole z zebrania rady należy podać wyniki głosowania w radzie w następujący sposób: głosowało ......, oddano głosów za ......., przeciw ......, wstrzymało się od głosu ....... .
6.    Protokół podpisują protokolant i przewodniczący obrad.
7.    Protokół jest udostępniany członkom rady do wglądu w gabinecie dyrektora szkoły przez okres 7 dni od jego napisania.
8.    Zgłaszanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń, przez członków rady, do protokołu odbywa się przez 7 dni poprzez zgłoszenie ich na piśmie w sekretariacie szkoły.
9.    Protokół zatwierdzony jest przez głosowanie na najbliższym zebraniu plenarnym rady pedagogicznej.


Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§14.
Rada uchwala wszelkie zmiany w swym regulaminie.


§ 15.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ...................................
Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się