2016-11-12

Regulamin rady rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

§ 1. Podstawa prawna
Rada Rodziców pracuje na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991r o Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami), statutu, niniejszego regulaminu.

§ 2. Zasady pracy
1.    Rada Rodziców jest społecznym, samorządnym przedstawicielem rodziców, współpracującym z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną oraz samorządem uczniowskim w całokształcie oddziaływań edukacyjnych, przedstawia wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, zaznajamia rodziców z wymogami szkoły, pozyskuje ich do czynnego udziału w życiu szkoły, oraz do świadczenia pomocy materialnej szkole.
2.    Podstawą pracy Rady Rodziców  jest niniejszy regulamin uchwalony na zebraniu rodziców po uzyskaniu opinii rad oddziałowych oraz roczny plan pracy opracowany przez Radę Rodziców.

§ 3. Kompetencje Rady Rodziców
1.    Współdziałanie w opracowaniu Statutu Szkoły.
2.    Przedstawianie propozycji do Rocznego Programu Zadaniowego.
3.    Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu pracy szkoły w zakresie wychowania.
4.    Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolnego programu profilaktyki.
5.    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w szkole.
6.    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
7.    Udzielanie pomocy i wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego, innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
8.    Delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej przy wyborze dyrektora szkoły.
9.    Podejmowanie działań wspomagających organizacje warunków pracy szkoły.
10.    W celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
11.    Opiniowanie szkolnego zestawu programów i szkolnego zestawu podręczników.

§ 4. Tryb wyboru Rady Rodziców
1.    Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2.    Rodzice uczniów danego oddziału wybierają spośród siebie radę oddziałową liczącą trzy osoby w obecności 50%+1 liczby uprawnionych do głosowania.
3.    Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.    W przypadku braku quorum wyboru dokonuje się na kolejnym zebraniu zwołanym nie później niż w ciągu 14 dni.
5.    W przypadku ponownego braku quorum decyduje zwykła większość obecnych na zebraniu.
6.    Rodzice uczniów danego oddziału w tajnych wyborach wybierają z powołanej rady oddziałowej jedną osobę do Rady Rodziców.
7.    Na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym
a)    przewodniczącego Rady Rodziców
b)    czteroosobowe prezydium
c)    komisję rewizyjną
d)    sekretarza
8.    Każdy członek Rady Rodziców może być odwołany przed upływem kadencji na wniosek 50% + 1 składu rodziców danej klasy.
9.    W przypadku rezygnacji bądź odwołania przed upływem kadencji rady klasy ogół rodziców tej klasy wybiera nowego członka rady, który wchodzi automatycznie w skład Rady Rodziców.

§ 5. Tryb pracy Rady Rodziców
1.    Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
2.    Zebrania Rady Rodziców odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem przynajmniej raz w semestrze.
3.    Zebrania Rady Rodziców mogą być zwołane na wniosek:
a)    organu prowadzącego,
b)    dyrektora szkoły,
c)    rady pedagogicznej,
d)    przewodniczącego Rady Rodziców,
e)    rad oddziałowych.
4.    W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział dyrektor bądź wyznaczona przez niego osoba.
5.    Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, wniosków.
6.    Uchwały sprzeczne z prawem, statutem szkoły lub ważnym interesem szkoły zawiesza dyrektor szkoły. Zawieszając wykonanie uchwały w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji, dyrektor szkoły ustala sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
7.    W przypadku braku wspólnego stanowiska sprawę rozstrzyga organ nadzorujący szkołę na wniosek strony zainteresowanej.

§ 6. Organy Rady Rodziców
1.    Najwyższym organem Rady Rodziców jest ogólne zebranie rad oddziałowych.
2.    Prezydium Rady Rodziców składa się z trzech członków Rady Rodziców i przewodniczącego Rady Rodziców.
3.    Do zadań Prezydium Rady Rodziców należą:
a)    przygotowanie projektu pracy Rady Rodziców oraz preliminarz budżetu Rady,
b)    zwoływanie zebrań Rady ustalając termin i porządek zebrania,
c)    podejmowanie wszelkich działań należących do  kompetencji Rady, w okresie między zebraniami,
d)    podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, realizacja planu  finansowego Rady,
e)    proponowanie wysokości dobrowolnej składki na Radę Rodziców,
f)    wnoszenie poprawek po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły do preliminarza wydatków o czym niezwłocznie informuje Radę Rodziców.

§ 7. Finanse
1.    Podstawą gospodarki finansowej Rady Rodziców jest zatwierdzony  plan finansowy - preliminarz wydatków.
2.    Ewidencję dochodów i wydatków prowadzi się zgodnie z zasadami gospodarowania funduszami społecznymi określonymi przez Ministra Finansów.
3.    Środki funduszu mogą być wydatkowane po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez  przewodniczącego pod względem merytorycznym i dyrektora szkoły pod względem formalnym.
4.    Rada Rodziców może upoważnić dyrektora do podejmowania decyzji o wydatkach.
5.    Rada Rodziców może określić zasady wynagrodzenia pracownika za prowadzenie księgowości Rady jeżeli tego wymaga zakres pracy.

§ 8. Zmiany
1.    Wszystkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone tylko przez Radę zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2.    Rada Rodziców używa pieczęci: Rada Rodziców Gimnazjum w Stawiskach.
3.    Niniejszy regulamin  obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Zatwierdzono dnia:………………..                                          Stawiski, …………………….. r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się