2016-11-12

Regulamin stołówki szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

Postanowienia ogólne

1.    Stołówka jest miejscem wydawania i spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni Przedszkola Miejskiego w Stawiskach dla uczniów oraz pracowników Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.
2.    Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach 12.35 - 12.55.
3.    Postanowienia niniejszego regulaminu, jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1.    Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a)     a)uczniowie w/w placówki, wnoszący opłaty indywidualne,
b)     uczniowie w/w placówki, których dożywianie dofinansowuje Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inni sponsorzy,
c)     pracownicy zatrudnieni w w/w placówce wnoszący opłaty indywidualne.Zasady zachowania w stołówce

1.    Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2.    Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnosić na wyznaczone miejsce.
3.    Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia obcego.
4.    Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
5.    Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom nie spożywającym posiłków.
6.    Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
7.    Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.
8.    Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają wychowawcy świetlicy lub inni pracownicy szkoły wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

Postanowienia końcowe

1.    O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.
2.    W niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone zmiany na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły.


Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się