2016-11-12

Regulamin stołówki szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

Postanowienia ogólne

1.    Stołówka jest miejscem wydawania i spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni Przedszkola Miejskiego w Stawiskach dla uczniów oraz pracowników Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.
2.    Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach 12.35 - 12.55.
3.    Postanowienia niniejszego regulaminu, jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1.    Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a)     a)uczniowie w/w placówki, wnoszący opłaty indywidualne,
b)     uczniowie w/w placówki, których dożywianie dofinansowuje Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inni sponsorzy,
c)     pracownicy zatrudnieni w w/w placówce wnoszący opłaty indywidualne.Zasady zachowania w stołówce

1.    Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2.    Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnosić na wyznaczone miejsce.
3.    Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia obcego.
4.    Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
5.    Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom nie spożywającym posiłków.
6.    Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
7.    Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.
8.    Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają wychowawcy świetlicy lub inni pracownicy szkoły wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

Postanowienia końcowe

1.    O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.
2.    W niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone zmiany na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły.


Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010 r.