2016-11-12

Regulamin Świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach
 

Postanowienia ogólne
1.    1.Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym szkoły.
2.    Regulamin świetlicy może być modyfikowany w miarę potrzeb na początku roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły a także przedstawiany do akceptacji wychowankom i rodzicom.

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
a)     Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
b)     Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
c)     Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
d)     Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
e)     Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
f)     Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
g)     Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
h)     Sprawują opiekę nad dożywieniem.

2. Do zadań świetlicy należy:
a)     Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.
b)     Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
c)     Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
d)     Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
e)     Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
f)     Rozwijanie samodzielności i samorządności.
g)     Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.
h)     Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.


Założenia organizacyjne

1.    Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie klas I-III, którzy ze względu na dojazdy do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.
2.    Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora gimnazjum z powodu nieobecności nauczyciela. Zapis ,, zajęcia świetlicowe” dla klasy na zastępstwach traktowany jest jak każde inne zastępstwo.
3.    Świetlica czynna jest codziennie od godziny 7.00 do 16.00 lub do odjazdu ostatniego autobusu.
4.    Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających od chwili zgłoszenie się do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do odjazdu, w momencie kiedy uczeń zgłosi się do świetlicy.
5.    Świetlica dysponuje jedną salą, która służy do przeprowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
6.    O wszystkich problemach zaistniałych podczas zajęć świetlicowych lub powtarzających się nieobecnościach uczniów, wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie poinformować dyrektora gimnazjum oraz wychowawcę klasy.Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej

1.    Przed i po lekcjach na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie dojeżdżający lub uczniowie oczekujący na lekcje za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy.
2.    Uczniom nie wolno przebywać na świetlicy bez zgody wychowawcy świetlicy.
3.    Każdego ucznia podczas pobytu w świetlicy obowiązują przepisy regulaminu porządkowego szkoły.
4.    Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. Nieobecność na zajęciach w świetlicy ma wpływ na frekwencję ucznia.
5.    Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie jak ucieczka z lekcji.
6.    Zachowanie na świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania ucznia w I okresie i na koniec roku szkolnego.
7.    Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez wychowawcę świetlicy.
Obowiązki uczestnika świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
1)    Systematycznego udział w zajęciach.
2)    Usprawiedliwienia swojej nieobecności.
3)    Nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców).
4)    Dbania o porządek i wystrój świetlicy.
5)    Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
6)    Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy.
7)    Przestrzegania regulaminu świetlicy.

Nagrody i wyróżnienia
1.    Pochwała wobec wszystkich uczestników świetlicy przez wychowawcę świetlicy.
2.    Pochwała wobec swojej klasy i wychowawcy.
3.    Pochwała na apelu wobec całej społeczności szkolnej.
4.    List pochwalny do rodziców.

Kary
1.    Upomnienie wychowawcy klasy udzielone na forum klasy.
2.    Nagana wychowawcy klasy udzielona na forum klasy.
3.    Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
4.    Nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy w obecności wychowawcy klasy.
5.    Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010r.