2016-11-12

Regulamin warunków rekrutacji i przyjmowania uczniów

REGULAMIN WARUNKÓW
REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach

1.    Do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach przyjmowani są absolwenci szkól podstawowych z obwodu Gimnazjum w Stawiskach.
2.    Dyrektor Gimnazjum w Stawiskach zwraca się na piśmie do dyrektorów szkól podstawowych w swoim obwodzie z prośbą o przesłanie list uczniów klas VI do dnia 30 marca.
3.    Dyrektor Gimnazjum w Stawiskach przekazuje do dyrektorów szkól podstawowych w swoim obwodzie podania dla rodziców i uczniów z prośbą o uzupełnienie i odesłanie do gimnazjum do dnia 15 kwietnia.
4.    Świadectwa ukończenia szkól podstawowych absolwenci dostarczają do sekretariatu gimnazjum do dnia 30 czerwca danego roku.
5.    Podania uczniów wraz ze świadectwami przechowywane będą w dokumentacji gimnazjum cały 3-letni cykl kształcenia uczniów i zwracane po ukończeniu gimnazjum.
6.    W końcu czerwca danego roku organizowane będą kolejne spotkania dyrekcji i rady pedagogicznej z przyszłymi gimnazjalistami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami), na które każdy rodzic otrzyma imienne zaproszenie.
7.    Do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach mogą być przyjmowani absolwenci szkół podstawowych spoza obwodu szkoły, jeśli ich rodzice (prawni opiekunowie) złożą na ręce dyrekcji stosowne dokumenty, co warunkuje § 21. Statutu Szkoły.
Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010r.