2016-11-12

Regulamin warunków rekrutacji i przyjmowania uczniów

REGULAMIN WARUNKÓW
REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach

1.    Do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach przyjmowani są absolwenci szkól podstawowych z obwodu Gimnazjum w Stawiskach.
2.    Dyrektor Gimnazjum w Stawiskach zwraca się na piśmie do dyrektorów szkól podstawowych w swoim obwodzie z prośbą o przesłanie list uczniów klas VI do dnia 30 marca.
3.    Dyrektor Gimnazjum w Stawiskach przekazuje do dyrektorów szkól podstawowych w swoim obwodzie podania dla rodziców i uczniów z prośbą o uzupełnienie i odesłanie do gimnazjum do dnia 15 kwietnia.
4.    Świadectwa ukończenia szkól podstawowych absolwenci dostarczają do sekretariatu gimnazjum do dnia 30 czerwca danego roku.
5.    Podania uczniów wraz ze świadectwami przechowywane będą w dokumentacji gimnazjum cały 3-letni cykl kształcenia uczniów i zwracane po ukończeniu gimnazjum.
6.    W końcu czerwca danego roku organizowane będą kolejne spotkania dyrekcji i rady pedagogicznej z przyszłymi gimnazjalistami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami), na które każdy rodzic otrzyma imienne zaproszenie.
7.    Do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach mogą być przyjmowani absolwenci szkół podstawowych spoza obwodu szkoły, jeśli ich rodzice (prawni opiekunowie) złożą na ręce dyrekcji stosowne dokumenty, co warunkuje § 21. Statutu Szkoły.
Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się