2016-11-12

Rejestry, ewidencje i archiwa

Zbiór nr 1 – Akta osobowe pracowników

Zbiór nr 2 – Ewidencja zasobów szkoły – SIO

Zbiór nr 3 – Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników

Zbiór nr 4 – Dokumentacja zdrowotna uczniów

Zbiór nr 5 – Protokoły Rady Pedagogicznej, Księga Uchwał, Księga Zarządzeń

Zbiór nr 6 – Ewidencja urlopów pracowników

Zbiór nr 7 – Ewidencja legitymacji pracowniczych

Zbiór nr 8 – Rejestr delegacji służbowych

Zbiór nr 9 – Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego

Zbiór nr 10 – Listy płac pracowników

Zbiór nr 11 – Księgi ewidencji dzieci, Księgi uczniów

Zbiór nr 12 – Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne

Zbiór nr 13 – Dziennik pedagoga szkolnego

Zbiór nr 14 – Arkusze ocen wszystkich uczniów

Zbiór nr 15 – Karty zgłoszeń uczniów, podania o przyjęcie do szkoły;

Zbiór nr 16 – Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Zbiór nr 17 – Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

Zbiór nr 18 – Rejestr wypadków uczniów

Zbiór nr 19 – Kartoteki wydanej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej

Zbiór nr 20 – Arkusz organizacji roku szkolnego

Zbiór nr 21 – Zbiór upoważnień

Zbiór nr 22 – Ewidencja osób ubezpieczonych.

Zbiór nr 23 – Ewidencja wydanych kart rowerowych i motorowerowych.

Zbiór nr 24 – Protokoły egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

Zbiór nr 25 – Dokumentacja egzaminu gimnazjalnego.

Zbiór nr 26 – Monitoring wizyjny.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się