2016-11-12

Statut Gimnazjum

Statut

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza

w Stawiskach

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 357)

Ustawa z dnia 26 styczna 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2003 r. Nr 118, poz. 1112, zm. Nr 137, poz. 1304, N 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 843)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola praz publicznych szkól (Dz. U. 2001 r. Nr 61, poz. 624, 2002 r. Nr 10, poz. 96, 2003 r. Nr 146, poz. 1416, 2004 r. Nr 66, poz. 606, 2005 r. Nr 10, poz. 75, 2007r. Nr 35, poz. 222)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 r. Nr 11, poz. 114 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

I.       NAZWA SZKOŁY

§ 1.

1.     Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach

2.     Adres szkoły: 18-520 Stawiski, ul. Polowa 26, woj. podlaskie

§ 2.

1.     Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Stawiski.

2.   Szkoła prowadzi nauczanie obowiązkowe w cyklu trzyletnim według programów zatwierdzonych przez MEN, kończące się egzaminem. Dopuszcza się nauczanie według zatwierdzonych programów autorskich na bazie podstawy programowej ustalonej przez MEN.

3.  W szkole funkcjonuje świetlica obejmująca opieką uczniów gimnazjum, szczególnie uczniów dojeżdżających.

4.     Szkoła jest finansowana przez organ prowadzący.

II.    CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3.

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

3)  sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 3a.

1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

2. Działania o których mowa w ust. 1, dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3) tworzenia warunków do rozwoju aktywności uczniów;

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) zarządzania szkołą.

§ 3b.

1. Minister właściwy do spraw oświaty wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w ust. 1, pozwalające na badanie jakości ich pracy – w odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek, z  uwzględnieniem charakterystyk spełnienia wymagań na poziomie:

1)  podstawowym – świadczącym o prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki, umożliwieniu każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, podejmowaniu przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy, angażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły, a także współpracy ze środowiskiem lokalnym;

2)  wysokim – świadczącym o wysokiej skuteczności działań, o których mowa w pkt. 1, wyrażanej w szczególności efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz doskonaleniem jakości pracy szkoły prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. 

§ 4.

1.  Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej i religijnej;

1) prowadzi naukę w języku polskim,

2) organizuje obchody świąt narodowych,

3) uczy szacunku do symboli narodowych (hymn, godło, barwy) i symboli szkolnych (sztandar szkoły, pieśń szkoły),

4) umożliwia korzystanie z lekcji religii, a w razie konieczności etyki,

5) zgodnie z instrukcją MEN umożliwia udział w rekolekcjach wielkopostnych.

2. Szkoła zapewnia uczniom za pośrednictwem pedagoga szkoły oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pomoc psychologiczną i pedagogiczną;

1) uczniów z trudnościami w nauce na wniosek rodziców szkoła kieruje na badania psychologiczno-pedagogiczne.

3. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym indywidualny tok nauki oraz umożliwia nauczanie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną.

4.  Szkoła zapewnia rozwijanie zainteresowań uczniów oraz stwarza możliwość realizacji indywidualnych programów nauczania.

5.  Szkoła umożliwia uczniom realizację projektu edukacyjnego;

1) zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów określa procedura realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum.

§ 5.

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, uwzględniając wiek uczniów, potrzeby środowiska przez przepisy bezpieczeństwa i higieny;

1) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,

2) przed opuszczeniem szkoły nauczyciel opiekujący się grupą uczniów obowiązany jest poinformować o fakcie dyrektora szkoły,

3)  przed zajęciami, lekcjami oraz w trakcie przerw między lekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z grafikiem,

a) zasady pełnienia dyżurów określa regulamin dyżurów nauczycielskich.

4)  każdy nauczyciel bezwzględnie kontroluje obecności uczniów na lekcjach,

5)  wychowawca klasy nadzoruje nieobecności świetlicowe uczniów.

2. Szkoła sprawuje szczególną opiekę nad uczniami:

1)  rozpoczynającymi naukę w klasie I gimnazjum,

2) pochodzącymi z rodzin niepełnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej przy współpracy z OPS (Ośrodkiem Pomocy Społecznej)

3)  posiadającymi orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

§ 6.

1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.  Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój  oddział przez cały etap edukacyjny.

3.  W przypadku, gdy wychowawca zdaniem rodziców lub opiekunów i uczniów nie spełnia właściwie swoich obowiązków, dyrektor ma prawo odwołać go z funkcji wychowawcy, a powierzyć te obowiązki innemu nauczycielowi.

III.ORGANY SZKOŁY

§ 7.

1. Organami szkoły są:

1)  Dyrektor szkoły,

2)  Rada Pedagogiczna,

3)  Rada Rodziców,

4)  Samorząd Uczniowski,

2. W szkole może być utworzona Rada Gimnazjum.

§ 8.

1. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty. Dyrektora odwołuje ze stanowiska organ prowadzący w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty.

2. Zadania i kompetencje dyrektora szkoły:

1) kieruje bieżącą działalnością edukacyjną szkoły, a szczególności:

a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników;

b) powołuje i odwołuje wicedyrektorów w gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, powierzając im określone obowiązki i uprawnienia; za zgodą organu prowadzącego gimnazjum może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze;

c) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe;

d) jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone;

e) przygotowuje do zatwierdzenia przez organ prowadzący arkusz organizacyjny szkoły do 30 kwietnia;

f) kontroluje według opracowanego przez siebie harmonogramu pracę nauczycieli;

g) akceptuje plany wychowawcy klasowego;

h) sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów z obwodu szkoły lub pochodzących spoza niego;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny:

a) dokonuje wewnętrznej oceny pracy szkoły;

b) przydziela wychowawstwa klas;

c) przewodniczy zebraniom Rady Pedagogicznej;

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz nadzoruje ich wykonanie przez nauczycieli;

e) zapoznaje Radę z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawia tryb i formę ich realizacji;

f) oddziaływuje na postawy nauczycieli, pobudzając ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

g) tworzy atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania członków Rady Pedagogicznej;

3) dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Współdziała z organem prowadzącym w zakresie zadań tego wymagających.

4) dyrektor szkoły może organizować różne formy działalności dochodowej w porozumieniu z organami szkoły;

5) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do końca roku szkolnego;

a) dyrektor szkoły dopuszcza do użytku szkolnego program nauczania ogólnego na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli;

6) dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające uczniom obrót używanymi podręcznikami;

7) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, np. organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzania działania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

8) dyrektor szkoły ustala w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, jeżeli Rada Rodziców w terminie trzydziestu dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie w/w programów;

9) dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego;

10) dyrektor szkoły określa w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim strój obowiązujący uczniów w czasie uroczystości szkolnym;

11) dyrektor szkoły powołuje zespół planujący i koordynujący udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

12) dyrektor szkoły wykonuje też inne zadania wynikające z przepisów i zarządzeń władz oświatowych i organu prowadzącego;

13)  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

3. Jeżeli w szkole funkcjonuje stanowisko wicedyrektora, w ramach podziału zadań pomiędzy dyrektorem a wicedyrektorem do obowiązków wicedyrektora należy:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przydzielonymi przez dyrektora gimnazjum zadaniami związanymi z dydaktyką, wychowaniem, opieką;

2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem podstawowych dokumentów szkolnych, tj. dzienników lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen, ocenianie pracy nauczyciela w tym zakresie;

3) wykonywanie poleceń dyrektora gimnazjum związanych z prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczego w szkole.

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele w niej zatrudnieni:

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem odpowiedzialnym za realizację statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

2) przewodniczącym Rady jest dyrektor szkoły;

3) Rada pracuje zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem;

4) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz zawiadamia o terminach i porządku zebrań;

5) przewodniczący Rady nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ocenia działalność szkoły i przedstawia wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego.

5. Zadania Rady Pedagogicznej:

1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

2) okresowe i roczne zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji nauczania i wychowania;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego oraz podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych;

4) współpraca z rodzicami i opiekunami oraz placówkami opiekuńczo-pedagogicznymi;

5) realizowanie innych zadań wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty;

6) opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły;

7) szczegółową organizację pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin;

8) opiniowanie programów nauczania ogólnego dopuszczonego do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli;

a) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników składa się odpowiednio z jednego programu nauczania i wynikającej z niego liczby podręczników dla danych zajęć edukacyjnych;

b) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata;

9) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

10) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

6. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów:

1) zasady tworzenia Rady Rodziców ustala ogół rodziców i opiekunów uczniów;

2) Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły;

3) rodzice lub opiekunowie uczniów mają prawo uczestniczyć w życiu szkoły, a w szczególności

a) wyrażać i przekazywać swoje opinie na temat pracy szkoły dyrektorowi i organowi nadzorującemu;

b)  poprzez swoich delegatów wpływać na organizację oraz warunki pracy szkoły;

c)  uczestniczyć w pracach i uroczystościach szkolnych oraz klasowych;

d)  wspierać finansowo działalność szkoły.

7. Samorząd Uczniowski:

1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły;

2) zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym;

3) organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów;

4)  regulamin Samorządu jest zgodny ze statutem szkoły;

5) Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

f)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 9.

1.  Organy szkoły współdziałają w rozwiązywaniu sporów.

2. W sporach między nauczycielem a uczniem organem wyjaśniającym przedmiot konfliktu oraz prowadzącym do kompromisu jest dyrektor szkoły.

3. W sporach między uczniami organem wyjaśniającym przedmiot konfliktu oraz prowadzącym do kompromisu jest samorząd uczniowski, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły.

4. W sporach między nauczycielami (pracownikami szkoły) organem wyjaśniającym  przedmiot sporu oraz prowadzącym do kompromisu jest dyrektor szkoły.

5.  Informacje o stronach sporu, jego przedmiocie oraz sposobie rozwiązania znajdują się notatce służbowej podpisanej przez odpowiedni organ szkoły oraz strony sporu.

IV.ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 10.

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku i kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2. Okres ferii zimowych, letnich oraz przerw świątecznych szczegółowo określa rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Rekrutacja uczniów do gimnazjum odbywa się na podstawie złożonych do dnia 15 kwietnia podań rodziców uczniów i dołączonych do 30 czerwca świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

4. Szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin warunków rekrutacji i przyjmowania uczniów do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.

§ 11.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin edukacyjnych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określających organizację zajęć edukacyjnych.

5. Dyrektor, opracowując arkusz organizacyjny gimnazjum, kieruje się następującymi zasadami:

1)  podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji programu nauczania języków obcych i informatyki,

2) zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupach oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, w przypadku małych grup powinny być tworzone grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe,

3) przedmioty, z których zajęcia mogą odbywać się w grupach, określają ramowe plany nauczania poszczególnych przedmiotów z obowiązującą ilością osób w grupie, zgodnie z przepisami wydanymi przez MEN.

6. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. W przypadku małej liczby uczniów tworzy się grupy międzyklasowe. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

8. Termin rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

9. Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz w roku, nie wcześniej niż na tydzień przed terminem rozpoczęcia ferii zimowych.

§ 12.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem nauczania dopuszczonym do użytku wszystkich szkół danego typu przez MEN (wpisanym do wykazu) lub programem przeznaczonym dla konkretnego oddziału w szkole dopuszczonym do użytku wewnętrznego przez dyrektora szkoły.

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

3. Podstawową formą pracy szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym:

1) godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy lekcyjne trwają po 5 i 10 minut, za wyjątkiem przerwy po 5 godzinie lekcyjnej, która trwa 15 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zadań edukacyjnych w czasie 30 – 60 minut z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu pracy obliczonego na podstawie ramowego planu nauczania;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

6) zajęcia edukacyjne dotyczące nauki religii na życzenie rodziców;

7) zajęcia edukacyjne dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji;

3a.  Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 3, pkt. 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

3b.  Zajęcia wymienione w ust. 3, pkt. 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

4.  Zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkolę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania można podzielić na grupy.

5.  Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy:

1) dyrektor gimnazjum, po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej;

2)  w oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów;

3) program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie;

4) przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego praz pracodawcą.

6. Kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

7. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; 

§ 13.

Szkoła może przyjmować studentów uczelni wyższych na praktyki nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły, poszczególnymi nauczycielami a szkolą wyższą.

§ 14.

1. MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) kwalifikuje uczniów znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej do bezpłatnych posiłków.

1) szkoła organizuje wydawanie posiłków w stołówce szkolnej.

2. Zachowanie uczniów w stołówce określa regulamin stołówki.

§ 15.

1. Gimnazjum korzysta z własnej biblioteki.

2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice i opiekunowie, a także inne osoby na zasadach określonych w statucie szkoły i regulaminie.

4. Korzystanie ze zbiorów odbywa się według następujących zasad:

1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie podanym w planie pracy biblioteki,

2) zbiory księgozbioru podręcznego i specjalne są udostępniane na miejscu lub do pracowni i sal lekcyjnych,

3) pozostały księgozbiór jest udostępniony poza biblioteką oraz do pracowni i sal lekcyjnych,

4) wypożyczanie uczniom zestawu podręczników szkolnych określa odrębny regulamin korzystania z podręcznika szkolnego.

5. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Szczegółowe godziny pracy biblioteki ustala dyrektor na początku roku szkolnego.

6. Tygodniowy czas pracy nauczycieli bibliotekarzy wynosi 30 godzin, a jednostka zajęć bibliotecznych trwa 60 minut.

7. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i innymi bibliotekami określa regulamin biblioteki.

8. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:

1) koordynowanie pracy w bibliotece:

2) praca pedagogiczna:

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami (w miarę posiadanych przez szkołę środków),

b) udostępnianie zbiorów,

c) udzielanie informacji bibliotecznych,

3) propagowanie i reklamowanie czytelnictwa

4)praca organizacyjna:

  1. Odpowiedzialność za zbiory biblioteki oraz sprzęt trwały ponosi bibliotekarz.
  2. Odpowiedzialność za zgubione lub zniszczone przez użytkowników książki, ponosi użytkownik.
  3. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

§ 16.

1. Gimnazjum korzysta z własnej świetlicy.

2. Szkoła organizuje opiekę w świetlicy dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd do szkoły.

3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.

4. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie Gimnazjum na zasadach określonych regulaminem świetlicy.

5. Uczniowie dojeżdżający, oczekujący na autobusy mają obowiązek przebywania na terenie szkoły.

6. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji, edukacji plastycznej, technicznej i informacyjnej.

7. Czas pracy nauczyciela wychowawcy świetlicy wynosi 26 godzin w tygodniu, a jednostka zajęć trwa 60 minut.

§ 17.

1. Gimnazjum zatrudnia pedagoga szkolnego.

2. Tygodniowy czas pracy pedagoga szkolnego wynosi 20 godzin, a jednostka zajęć trwa 60 minut.

3. Szczegółowe godziny pracy pedagoga szkolnego ustala dyrektor na początku roku szkolnego.

4. Zakres obowiązków pedagoga szkolnego:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2)  określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

6)  planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;

7)  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 18.

1. Realizację zadań statutowych szkoły umożliwia posiadanie następujących pomieszczeń:

1)  pomieszczenia dydaktyczne;

2)  gabinetu pedagoga szkolnego;

3)  szatni;

4)  gabinetu pielęgniarki szkolnej. 

V.    NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 19.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.

3. Kwalifikacje nauczycieli określają inne przepisy.

§ 20.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.

3. Zadania nauczycieli:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

3) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;

4) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów;

5)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

6)  bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

7) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów;

8)   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej;

9) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także nieposiadającego w/w orzeczenia lub opinii w zależności od jego specyficznych trudności lub uzdolnień zdiagnozowanych na poziomie szkoły;

10)  udzielanie pomocy w doradztwie edukacyjno-zawodowym;

11)  przestrzeganie statutu szkoły;

12) na pisemny wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) przedłożony dyrektorowi szkoły nauczyciel jest zobowiązany udzielić pisemnego uzasadnienia oceny cząstkowej lub semestralnej (rocznej) w ciągu 7 dni od uzyskania od dyrektora szkoły informacji o wniosku;

a) w uzasadnieniu nauczyciel odwołuje się do Podstawy Programowej, programu nauczania, Zasad Oceniania danego przedmiotu;

13) informowanie ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej za dany okres (rok szkolny) o przewidywanej dla ucznia okresowej (rocznej) ocenie niedostatecznej;

14) w celu realizacji zadań zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się regulamin działań interwencyjnych;

15)  umożliwiają uczniom realizację projektów edukacyjnych;

16) kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji RP, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

17) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

4. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy:

1) pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu;

2)  cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;

b) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla wszystkich nauczycieli;

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

e) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

3)  prace zespołu określa regulamin zespołów przedmiotowych.

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

4)  poinformowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach i warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w § 20. ust. 5. statutu:

1)  otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami lub opiekunami:

a)  różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespól uczniowski;

b) ustala formy i treści zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.

7. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami i opiekunami, w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;

2) okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;

3) włączania ich w życie klasy i szkoły.

8. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów (organizację i formy udzielania pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej).

9.  Formy realizacji zadań przez wychowawcę:

1) spotkania z rodzicami połączone z pedagogizacją rodziców lub opiekunów oraz indywidualne spotkania w miarę zaistniałych potrzeb;

2) informacje o przewidywanych stopniach okresowych i rocznych na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych) poprzez:

a) indywidualne rozmowy z rodzicami lub opiekunami;

b) pisemne powiadomienia potwierdzone podpisem rodzica lub opiekuna;

c) śródokresowe zebrania z rodzicami lub opiekunami;

d) powiadomienie listem poleconym w przypadku niezgłaszania się rodzica lub opiekuna do szkoły;

3) odwiedziny wychowawcy w domu ucznia;

4) organizowanie imprez klasowych;

5) organizowanie wycieczek do zakładów pracy, także biwaków i obozów – szczegółowe zasady określa regulamin organizowania wycieczek klasowych i szkolnych;

6) korzystanie z pomocy rodziców w pracy nad dekorowaniem klasy i szkoły;

7) zapoznanie ze statutem i regulaminami szkoły;

8) inspirowanie wychowanków do udziału w konkursach przedmiotowych;

9) prowadzenie dyskusji na temat chorób cywilizacyjnych oraz profilaktyki uzależnień.

10. Nauczyciel wychowawca (w szczególności początkujący) ma prawo w swojej pracy do korzystania z pomocy metodycznej i merytorycznej:

1) dyrektora szkoły;

2) konsultantów metodycznych i innych nauczycieli;

3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych placówek oświatowych i naukowych.

11. Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami mają obowiązek:

1) wypełniania wszystkich zadań wynikających z zakresu czynności pracowników;

2) dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły;

3) powiadamiania dyrektora szkoły o wszystkich zdarzeniach naruszenia regulaminów szkoły.

§ 21.

1. Nauczyciel może zostać nagrodzony lub ukarany.

2. Nauczyciel otrzymuje nagrody za:

1) osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej;

2) osiągnięcia w pracy wychowawczej i opiekuńczej;

3) osiągnięcia w zakresie współpracy z rodzicami i środowiskiem z uwzględnieniem współodpowiedzialności za losy dziecka oraz pozyskiwanie w/w podmiotów na rzecz modyfikowania i ulepszania bazy szkoły.

3.  Rodzaje nagród:

1) gratyfikacja pieniężna (jednorazowa);

2)  pochwala na forum Rady Pedagogicznej;

3) podwyższony dodatek motywacyjny

4. Nauczyciel otrzymuje ponadto wszystkie nagrody i odznaczenia zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami.

5. Szczegółowe zasady przyznawania nagród dla nauczycieli zawarte są w regulaminie wewnętrznym szkoły w sprawie przyznawania nagród.

6. Decyzję o przyznaniu nagrody podaje się do wiadomości wszystkich pracowników.

7. Nauczyciel może być ukarany za naruszenie porządku i dyscypliny, za które uznaje się:

1) złe i niedbałe wykonywanie pracy;

2) spóźnianie się do pracy, opuszczanie miejsca pracy bez usprawiedliwienia;

3) przybycie do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy;

4) zakłócanie porządku w czasie przerwy

5)  nieprzestrzeganie przepisów BHP i p/poż;

6)  nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej.

8. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej (art. 75 pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela i art. 108 Kodeksu Pracy) za uchybienia godności zawodu  nauczyciela lub obowiązkom wynikającym z art. 6 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

9. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy w rozumieniu art. 108 Kodeksu Pracy wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z Kodeksem Pracy:

1) upomnienie;

2) nagana.

10. Zgodnie z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. art. 76 pkt 1-5) karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

1) nagana z ostrzeżeniem;

2) zwolnienie z pracy;

3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania;

4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

11. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.

12. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję nagród i kar. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub kary składa się do akt osobowych pracownika.

VI.UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 22.

1. Uczniem szkoły może być każde dziecko w wieku obowiązku szkolnego, mieszkające w obwodzie szkoły lub poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) za zgoda dyrektora szkoły. Granice obwodu gimnazjum ustala Rada Miejska w Stawiskach.

2. Obowiązek szkolny dziecka trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia. W szczególnych przypadkach na wniosek ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na kontynuację nauki.

3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły.

3a. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

3b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1a, regulują przepisy zawarte w Ustawie o systemie oświaty – art. 16, ust. 10. – 14. (Dz.U. 2015 r. poz. 357).

4. Uczeń, uczęszczając do szkoły, zobowiązany jest do noszenia stroju określonego wymogami noszenia stroju szkolnego.

§ 23.

1. Uczeń ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a szczególnie prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie naruszy tym dobra innych;

5)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

10) składania skarg w przypadku naruszania praw dziecka;

11) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i wewnątrzszkolnych regulaminach szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich, właściwego zachowywania się w ich trakcie oraz uczestniczenia w życiu szkoły;

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;

4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

5) poszanowania symboli narodowych, szkolnych, tworzenia i kultywowania tradycji szkoły;

6) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w indywidualnych kontaktach z innymi ludźmi;

7) dbania o schludny wygląd i noszenia ustalonego dla szkoły stroju szkolnego;

8) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

9) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum;

10) aktywnego uczestnictwa w realizacji projektów edukacyjnych;

a) zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów określa procedura realizacji projektów edukacyjnych.

3. Prawa i obowiązki ucznia określa Kodeks Postępowania i Zasady Oceniania.

4. Zasady i warunki naruszenia praw dziecka w szkole określa procedura postępowania w przypadku naruszenia praw dziecka.

§ 24.

1. Uczeń może być nagrodzony i wyróżniony.

2. Wyróżnienia i nagrody może otrzymać za:

1) wysokie wyniki z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania    .;

2) wybitne osiągnięcia pozalekcyjne;

3) szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie;

3. Wyróżnienia i nagrody udziela się w formie:

1) pochwały wychowawcy na forum klasy;

2) pochwały dyrektora szkoły na apelu wobec uczniów i Rady Pedagogicznej;

3) nagrody rzeczowej, dyplomu uznania lub pucharu;

4) listu pochwalnego do rodziców;

5) świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem.

3a. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem za prawidłowy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych potwierdzonych wysokimi wynikami z obowiązkowych zajęć edukacyjnych – średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3b. Uczeń otrzymuje nagrodę za wyróżniający stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, potwierdzony wysokimi wynikami – średnia ocen 4,75 i powyżej (dopuszczalna jedna ocena dostateczna na świadectwie) oraz zachowanie przynajmniej bardzo dobre

4. Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje się na wniosek:

1) Samorządu Uczniowskiego;

2) wychowawcy klasy;

3) nauczyciela przedmiotu;

4) dyrektora szkoły;

5) Rady Pedagogicznej;

a) Rada Pedagogiczna na końcowym posiedzeniu klasyfikacyjnym typuje do nagrody Burmistrza Stawisk oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej uczniów o najwyższej średniej ocen w szkole, wzorowym zachowaniu i znaczących osiągnięciach;

b) Do nagrody Burmistrza Stawisk i Przewodniczącego typuje się ucznia klas trzecich.

5. Uczeń podlega karze:

1) za nieprzestrzeganie ustalonego porządku, zarządzeń osób, instytucji uprawnionych do ich wydawania;

2)  za zachowanie uwłaczające godności ucznia, wysoce demoralizujące młodzież szkolną.

6. Kara może być udzielona w formie:

1) upomnienia wychowawcy klasy na forum klasy;

2) nagany wychowawcy klasy na forum klasy;

3) upomnienia dyrektora w obecności wychowawcy klasy;

4) nagana dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczyciela w obecności rodziców ucznia z jednoczesnym wpisem do akt,

5) obniżenia oceny ze sprawowania;

6) odsunięcia od udziału w imprezach szkolnych;

7) przeniesienia do innej klasy;

8) przeniesienia do innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły przyjmującej, lecz za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) tego ucznia oraz Kuratora Oświaty;

9) zawieszenie w prawach ucznia lub skreślenia z listy ucznia, który ukończył 18 rok życia i nie dotyczy go obowiązek szkolny, a został on warunkowo dopuszczony do kontynuowania nauki uchwalą Rady Pedagogiczne.

7. Kary udzielone są na wniosek:

1) wychowawcy klasy;

2) Samorządu Uczniowskiego;

3) nauczycieli przedmiotów;

4) dyrektora szkoły;

5) Rady Pedagogicznej.

8. Kary określone w § 24. ust. 6. statutu szkoły udzielane są przez dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną szkoły.

9. Kara nałożona może być zawieszona przez udzielającego na pisemną prośbę złożoną do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły po uzyskaniu poręczenia nauczyciela, SU w ciągu 3 dni od daty jej wyznaczenia.

10. Kara nałożona przez Radę Pedagogiczną może być anulowana lub zawieszona przez nią na wniosek rodziców lub organu nadzorującego szkolę.

11. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się od ustalonej kary.

12. Umotywowane odwołanie pisemne powinno być skierowane do dyrektora szkoły najpóźniej 3 dni od daty jej wyznaczania. Odwołanie jest rozpatrywane przez Radę Pedagogiczną, która po wysłuchaniu opinii wychowawcy klasy, pedagoga, nauczycieli uczących w danym zespole klasowym i zapoznaniu się z treścią umotywowanego odwołania podejmuje decyzję w sprawie wyznaczonej kary. Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.

13. W sprawach spornych, po wyczerpaniu wszystkich innych form odwoławczych, dotyczących zasadności udzielenia uczniowi kary rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się o wyjaśnienie sytuacji do Rzecznika Praw Dziecka.

14. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów o przyznanej uczniowi nagrodzie lub nałożonej na niego karze.

VII.SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O WYMAGANIACH, SPOSOBACH SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ, OSIĄGNIĘCIACH I ZACHOWANIU UCZNIÓW.

§ 25.

  1. Na początku każdego roku szkolnego, podczas pierwszych lekcji nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są przekazać informacje o wymaganiach edukacyjnych, odnotowując to w dzienniku lekcyjnym.
  2. W każdym roku szkolnym na pierwszym spotkaniu z wychowawcą rodzice (prawni opiekunowie) zapoznawani są z zasadami oceniania i informowani o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania.
  3. Zasady oceniania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w bibliotece szkolnej, a także na stronie internetowej szkoły (www.gimnazjumstawiski.rb.pl) w ciągu całego roku szkolnego.
  4. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o osiągnięciach uczniów w następujący sposób:

1) nie rzadziej niż 3 razy w roku przez wychowawcę podczas zebrań z rodzicami,

2) w czasie kontaktów indywidualnych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

3) pisemnie lub telefonicznie przez wychowawcę, pedagoga lub nauczyciela przedmiotu (według potrzeb);

4) nie później niż na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy organizuje spotkanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) , informując o przewidywanych dla ucznia rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania;

5) jeżeli rodzic (prawny opiekun) nie uczestniczył w spotkaniu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 4), przyjmuje się, iż informacja o przewidywanych rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych została mu przekazana w formie pisemnej za zwrotnym potwierdzeniem

  1. Uczniowie są informowani o swoich osiągnięcia i zachowaniu:

a) na bieżąco przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawcę,

b)  przed końcem każdego semestru w postaci informacji o przewidywanej ocenie  z przedmiotów i zachowania.

6. Sprawdziany gromadzone są przez nauczycieli i przechowywane w szkole do końca roku szkolnego (koniec sierpnia).

VIII. ORGANIZACJA WSÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO I SPECJALISTYCZNĄ POMOC UCZNIOM I RODZICOM

§ 26.

1. Gimnazjum współpracuje z:

1) Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kolnie,

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stawiskach,

3) Policją,

4) Sądem,

5) Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii działającą przy Urzędzie Miejskim  w Stawiskach,

6) innymi organizacjami pożytku społecznego: fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, placówkami o działalności psychoterapeutycznej, leczniczej i doradczej w zależności do potrzeb uczniów i ich rodzin.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczną w Kolnie dotyczy:

1) określonych sytuacjach kryzysowych,

2) organizacji szkoleń dla nauczycieli, rodziców, uczniów w zakresie przeciwdziałania agresji, uzależnieniom i rozwijania kompetencji wychowawczych,

3) udzielania pomocy Poradni w realizacji programu profilaktyki, np. warsztaty profilaktyczne, terapeutyczne, wdrażanie różnych programów terapeutycznych.

3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stawiskach dotyczy:

1) wsparcia materialne, np. finansowanie obiadów, zaopatrzenie w przybory szkolne,

2) pomocy w kontaktach z rodzicami uczniów,

3) organizacji wypoczynku w czasie ferii i wakacji,

4) pomocy podczas interwencji kryzysowych.

4. Współpraca z policją  Komisariat Policji w Kolnie i Komenda Policji w Łomży dotyczy:

1) informowania na bieżąco o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,

  1. Współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy i Miasta  w Stawiskach:

1) pomoc w zaopatrywaniu szkoły w materiały edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień oraz przemocy domowej,

2) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o różnym charakterze (sportowych, kulturalnych, wyrównawczych) w połączeniu z oddziaływaniami o charakterze psychologiczno – pedagogicznym i edukacyjno – informacyjnym z zakresu profilaktyki i uzależnień,

3) realizacja programów profilaktycznych,

4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

5) udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, związanych z uzależnieniami.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców, organowi prowadzącemu i do zaopiniowania Kuratorium Oświaty.

§ 28.

1. Szkoła posiada sztandar nadany Aktem Ustanowienia Sztandaru przez organ prowadzący.

1) Opis sztandaru:

a) wielkość sztandaru – 1 m x 1 m;

b) strona główna płatu sztandaru zawiera wizerunek patrona Adama Mickiewicza;

c) treść napisu w otoczce patrona: „Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach”;

d) płat jest koloru niebieskiego;

e) strona odwrotna sztandaru zawiera flagę narodową biało - czerwoną, na niej widnieje wizerunek godła państwowego.

2) Poczet sztandarowy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach uczestniczy w uroczystościach państwowych, religijnych i szkolnych (inauguracja roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Patrona, zakończenie roku szkolnego) – zgodnie z Kalendarzem Uroczystości Szkolnych.

3) Poczet sztandarowy reprezentuje Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w uroczystościach państwowych i religijnych na zewnątrz szkoły.

4) Poczet sztandarowy reprezentuje szkolę w czasie pogrzebu pracownika szkoły lub ucznia.

2. Szkoła posiada ceremoniał

3. Szkoła posiada pieśń szkoły.

1) Treść „Pieśni szkoły” stanowi następujący tekst:

I.     Urodzony w niewoli, okuty w powiciu.

Ojczyznę uznałeś za najważniejsza w życiu

Płakałeś nad narodu smutnymi losami.

Dziś w radościach i troskach jesteś razem z nami

Ref:   Ojczyźnie, nauce, cnocie wiernie służyłeś

Dla pokoleń Polaków bohaterem byłeś

Uczysz nas dziś Mickiewiczu

Zgody, braterstwa,

Radości i pracy oraz bohaterstwa

 II.       Pragnąłeś bardzo dożyć kiedyś tej pociechy,

Aby wszystkie twe księgi zbłądziły pod strzechy.

Miłości do Matki Polski nauczyć nas chciałeś

Na wolność Ojczyzny z tęsknotą czekałeś.

Ref:   Dla nas twoje słowo jest prawdziwą świętością

Porusza prostotą swoją, niezwykłą wielkością.

Uczysz nas dziś Mickiewiczu

Zgody, braterstwa,

Radości i pracy oraz bohaterstwa.

2) „Pieśń szkoły” jest wykonywana podczas uroczystości państwowych, religijnych i szkolnych obchodzonych zgodnie z Kalendarzem Uroczystości Szkolnych.

 § 29.

Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.

§ 30.

Rada Pedagogiczna zobowiązuje dyrektora szkoły do sformułowania tekstu jednolitego statutu i przedstawienia go Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiego.

§ 31.

Zmiany w statucie dokonywane są na wniosek dyrektora, co najmniej 1/3 Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 32.

Rada Pedagogiczna uchwala nowy jednolity tekst statutu, jeżeli wprowadzone zmiany są przynajmniej w dwóch paragrafach.

 

Zatwierdzony Uchwalą Rady Pedagogicznej z dnia 01-09-2015.

Zaopiniowany przez Radę Rodziców dnia ………………………….

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się