2016-11-12

Struktura własnościowa i majątek

Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Stawiskach, nieposiadającą osobowości prawnej. Nieruchomości i mienie szkoły jest własnością Gminy Stawiski. Zarządcą obiektu jest dyrektor szkoły.

 

Szkoła utrzymywana jest ze środków finansowych Gminy Stawiski. Gospodarka finansowa szkoły działa na zasadach jednostki budżetowej. Majątek trwały, tj. budynki, grunty i sprzęt trwały są ewidencjonowane w księgach środków trwałych, a pozostałe składniki majątkowe w księgach inwentarzowych placówki.

 

Majątek szkoły pozwala na realizację statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Działalność jest wspomagana przedsięwzięciami planowanymi i monitorowanymi, które są określone w Programie Rozwoju Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym Szkoły.

 

Baza szkoły (budynki, grunty, sprzęt i wyposażenie) wykorzystywana jest zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz postanowieniami statutu szkoły. W szkole odbywają się zajęcia w systemie jednozmianowym, organizowane dla uczniów klas I-III. Na terenie szkoły odbywają się również zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe, festyny, uroczystości i imprezy szkolne.

 

Szkoła dysponuje jednym budynkiem. W czasie godzin pracy szkoły uczniowie mogą korzystać z obiektu sportowego ORLIK 2012 wybudowanego w 2010 r.

 

Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach posiada pracownię komputerową (12 stanowisk uczniowskich), bibliotekę (około 5 000 woluminów), siłownię (20 m2) z różnorodnym sprzętem sportowym, świetlicę ze stołówką i nowocześnie wyposażonym zapleczem kuchennym, 12 sal lekcyjnych, gabinet dyrektora szkoły, gabinet pedagoga, sekretariat, bibliotekę, szatnię i pomieszczenie dla obsługi.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się