2016-11-12

Struktura własnościowa i majątek

Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Stawiskach, nieposiadającą osobowości prawnej. Nieruchomości i mienie szkoły jest własnością Gminy Stawiski. Zarządcą obiektu jest dyrektor szkoły.

 

Szkoła utrzymywana jest ze środków finansowych Gminy Stawiski. Gospodarka finansowa szkoły działa na zasadach jednostki budżetowej. Majątek trwały, tj. budynki, grunty i sprzęt trwały są ewidencjonowane w księgach środków trwałych, a pozostałe składniki majątkowe w księgach inwentarzowych placówki.

 

Majątek szkoły pozwala na realizację statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Działalność jest wspomagana przedsięwzięciami planowanymi i monitorowanymi, które są określone w Programie Rozwoju Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym Szkoły.

 

Baza szkoły (budynki, grunty, sprzęt i wyposażenie) wykorzystywana jest zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz postanowieniami statutu szkoły. W szkole odbywają się zajęcia w systemie jednozmianowym, organizowane dla uczniów klas I-III. Na terenie szkoły odbywają się również zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe, festyny, uroczystości i imprezy szkolne.

 

Szkoła dysponuje jednym budynkiem. W czasie godzin pracy szkoły uczniowie mogą korzystać z obiektu sportowego ORLIK 2012 wybudowanego w 2010 r.

 

Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach posiada pracownię komputerową (12 stanowisk uczniowskich), bibliotekę (około 5 000 woluminów), siłownię (20 m2) z różnorodnym sprzętem sportowym, świetlicę ze stołówką i nowocześnie wyposażonym zapleczem kuchennym, 12 sal lekcyjnych, gabinet dyrektora szkoły, gabinet pedagoga, sekretariat, bibliotekę, szatnię i pomieszczenie dla obsługi.