2016-11-12

Szkolny program profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

Cele główne programu

 1. Ukształtowanie wewnętrznego przekonania młodziezy o potrzebie zachowań prozdrowotnych.
 2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, motywowanie do rozwoju i osiągnięcia sukcesów.
 3. Budowanie atmosfery zaufania, odpowiedzialności i sprawiedliwości.
 4. Eliminowanie czynników ryzyka i kształtowanie zachowań asertywnych.
 5. Rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji o zagrożeniach.

 

Cele szczegółowe programu:

 1. Upowszechnianie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku jego poszanowania.
 2. Troska o realizację obowiązku szkolnego.
 3. Poznanie systemu rodzinnego i środowiska, w którym przebywa uczeń.
 4. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz sprawiającym problemy wychowawcze.
 5. Budowanie wśród ucznió motywacji do nauki.
 6. Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, zapobieganie przemocy i agresji.
 7. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 8. Uwrażliwianie młodziezyenia współczesnego świata.
 9. Kształtowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie.
 10. Współdziałanie z rodzicami w zakresie profilaktyki.
 11. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i kompetencji rodziców poprzez wskazanie, co robić i gdzie szukać pomocy w sytuacji problemowej.


W programie zakłada się możliwość dokonywania korekt i uzupełnień w ciągu roku szkolnego.

Program został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 15.09.2015 r.