2016-11-12

Szkolny program wychowawczy

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

Główne cele i zadania

 

1.    WSZYSCY TWORZYMY TRADYCJĘ GIMNAZJUM
     1)    Elementy systemotwórcze pracy wychowawczej w gimnazjum.
     2)    Kształtowanie więzi ze szkołą.
     3)    Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego w społeczności lokalnej.


2.    POLSKI GIMNAZJALISTA EUROPEJCZYKIEM
     1)    Wyzwalanie postawy prowadzącej do poznania prawidłowości świata społecznego, indywidualnego i zbiorowego.

 
3.    W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I DOBRE SAMOPOCZUCIE UCZNIA W SZKOLE
     1)    Zapewnienie bezpiecznego dowożenia uczniów.
     2)    Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
     3)    Objęcie dożywianiem uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
     4)    Reagowanie w trudnych sytuacjach.
     5)    Dbanie o bezpieczne zachowanie ucznia (przeciwdziałanie wykluczeniu, uzależnieniom, promowanie bezpieczeństwa w sieci).

 
4.    BUDZENIE I PIELĘGNOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH
     1)    Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i kultywowanie przeszłości narodu.
     2)    Przybliżenie sylwetek wybitnych Polaków zwłaszcza Adama Mickiewicza, Jana Pawła II i innych.
     3)    Poznanie historii i geografii ojczyzny.
     4)    Opieka nad Pomnikiem Trzech Pokoleń.


5.    UCZULANIE UCZNIÓW NA WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE
     1)    Kształtowanie postaw opartych na wartościach chrześcijańskich.
     2)    Wyrabianie szacunku wobec osób dorosłych.
     3)    Troska o kulturę osobistą oraz dbałość o język ojczysty.
     4)    Troska o wspólne mienie.
     5)    Kształtowanie postaw tolerancyjnych w duchu ekumenizmu.

 
6.    PILOTOWANIE UCZNIA ZDOLNEGO
     1)    Rozwijanie zainteresowań i umiejętności u uczniów bardzo zdolnych.
     2)    Zachęcenie do pracy twórczej poprzez chlubne przykłady.
     3)    Eksponowanie w gimnazjalnej gablocie osiągnięć uczniów w nauce, sporcie i konkursach.
     4)    Stworzenie uczniom możliwości prezentowania własnych poglądów i opinii na dowolny temat.
     5)    Nagradzanie uczniów zdolnych.

 
7.   POMOC UCZNIOM Z PROBLEMAMI
     1)    Rozpoznanie problemów u uczniów.
     2)    Wyrównywanie szans edukacyjnych.
     3)    Współpraca z rodzicami.
     4)    Zintegrowanie uczniów.

 
8.    EDUKACJA PROZDROWOTNA
     1)    Uświadomienie skutków zagrożeń cywilizacyjnych.
     2)    Promowanie zdrowego stylu życia.
     3)    Profilaktyka uzależnień.
     4)    Objęcie opieką medyczną uczniów.


9.    EDUKACJA REGIONALNA
     1)    Poznanie najbliższego regionu.
     2)    Promocja szkoły.

 

Dokument ma charakter otwarty i może być modyfikowany według potrzeb.


Program został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 15.09.2015 r.