2016-11-12

Szkolny program wychowawczy

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

Główne cele i zadania

 

1.    WSZYSCY TWORZYMY TRADYCJĘ GIMNAZJUM
     1)    Elementy systemotwórcze pracy wychowawczej w gimnazjum.
     2)    Kształtowanie więzi ze szkołą.
     3)    Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego w społeczności lokalnej.


2.    POLSKI GIMNAZJALISTA EUROPEJCZYKIEM
     1)    Wyzwalanie postawy prowadzącej do poznania prawidłowości świata społecznego, indywidualnego i zbiorowego.

 
3.    W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I DOBRE SAMOPOCZUCIE UCZNIA W SZKOLE
     1)    Zapewnienie bezpiecznego dowożenia uczniów.
     2)    Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
     3)    Objęcie dożywianiem uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
     4)    Reagowanie w trudnych sytuacjach.
     5)    Dbanie o bezpieczne zachowanie ucznia (przeciwdziałanie wykluczeniu, uzależnieniom, promowanie bezpieczeństwa w sieci).

 
4.    BUDZENIE I PIELĘGNOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH
     1)    Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i kultywowanie przeszłości narodu.
     2)    Przybliżenie sylwetek wybitnych Polaków zwłaszcza Adama Mickiewicza, Jana Pawła II i innych.
     3)    Poznanie historii i geografii ojczyzny.
     4)    Opieka nad Pomnikiem Trzech Pokoleń.


5.    UCZULANIE UCZNIÓW NA WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE
     1)    Kształtowanie postaw opartych na wartościach chrześcijańskich.
     2)    Wyrabianie szacunku wobec osób dorosłych.
     3)    Troska o kulturę osobistą oraz dbałość o język ojczysty.
     4)    Troska o wspólne mienie.
     5)    Kształtowanie postaw tolerancyjnych w duchu ekumenizmu.

 
6.    PILOTOWANIE UCZNIA ZDOLNEGO
     1)    Rozwijanie zainteresowań i umiejętności u uczniów bardzo zdolnych.
     2)    Zachęcenie do pracy twórczej poprzez chlubne przykłady.
     3)    Eksponowanie w gimnazjalnej gablocie osiągnięć uczniów w nauce, sporcie i konkursach.
     4)    Stworzenie uczniom możliwości prezentowania własnych poglądów i opinii na dowolny temat.
     5)    Nagradzanie uczniów zdolnych.

 
7.   POMOC UCZNIOM Z PROBLEMAMI
     1)    Rozpoznanie problemów u uczniów.
     2)    Wyrównywanie szans edukacyjnych.
     3)    Współpraca z rodzicami.
     4)    Zintegrowanie uczniów.

 
8.    EDUKACJA PROZDROWOTNA
     1)    Uświadomienie skutków zagrożeń cywilizacyjnych.
     2)    Promowanie zdrowego stylu życia.
     3)    Profilaktyka uzależnień.
     4)    Objęcie opieką medyczną uczniów.


9.    EDUKACJA REGIONALNA
     1)    Poznanie najbliższego regionu.
     2)    Promocja szkoły.

 

Dokument ma charakter otwarty i może być modyfikowany według potrzeb.


Program został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 15.09.2015 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się